اگر به عنوان یک آدم عادی بخواهیم به مساله امام معصوم بنگریم و از خرد انسانی بهره بگیریم متوجه میشویم ک ایشان وقتی فهمیدند ک جایگاه مردمی و قدرت و اقتدار ندارند و شاهد سرکوب بعضی قیامها بودند بهتر دانستند تا ب خراجی ک از دیار فارس بدبخت بدستشان میرسید اکتفا کنند لباس زربفت بپوشند و عبادت پیشه کنند و چون هیچگونه آموزش نظامی و مرد میدانی در اختیار نداشتند از دم تیغ آبدار حذر کرده ب گوشه ای رفته و ترس و تقیه پیشه کردند ! چون میدانستند عاقبت شورش چیزی جز سر بریده نیست گرچه خلفای آنزمان ب احترام اجدادشان بجای اشد مجازات بعضا بدانها پول و کنیزان زیباروی میدادند ! ودر آخر بسیاری صلح کردند و آیین اصلی اسلام ک همانا سنت بود را پذیرفتند گرچه عمل نکردند

پیامبر سیزده سال در مکه آزار و اذیت دیدند ولی دست به شمشیر نبردند . پیامبر و امام برای هدایت انسان آمده اند و وظیفه الهی را بهتر از همه می فهمند . اگر پیامبر و امامی قیام کردند از این می فهمیم که وظیفه قیام است و اگر قیام نکردند می فهمیم که وظیفه قیام نیست . چنین نیست که پیامبر و امام وظیفه الهی را نفهمند . ما که در این زمان هستیم نمی توانیم شرایط آن زمان را مانند پیامبر و امام بفهمیم و به این جهت نادرست داوری می کنیم . در زمان امام صادق علیه السلام قیامهای فراوانی انجام شد ولی هیچکدام به نتیجه نرسید . مساله اصلی در قیام مسلحانه مردم فداکار هستند . اگر مردم خواستند و امام را یاری کردند ، امام قیام را رهبری می کند و در غیر این صورت دست به قیام نمی زند . در ایران افراد زیادی انقلاب مسلحانه کردند ولی هیچکدام پیروز نشدند . امام خمینی قیام مسلحانه نکرد و چون مردم او را یاری کردند پیروز شد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*