این مطلب که حبیب بن مظاهر از دنیا رفته و توسط امیرالمومنین(ع) یا امام حسین(ع) دوباره زنده شده است چقدر مستند است و در چه منابع معتبری امده است؟به طور کلی می توان آن را پذیرفت؟

ما در مآخذ چنین داستانی ندیده ایم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*