باسلام وخداقوت چرامداحان مافقط ازمظلومیت امام حسین (ع)میگویند وازشجاعت امام سخنی به میان نمیآیدآیااین درست است ؟

این نوع مجالس که مداحان مدیریت می‌کنند مجالس عزاداری و روضه است و برای گریاندن مستمعین است. سخنرانان باید به شجاعت و فضل و بزرگواری ائمه بپردازند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*