با توجه به سریال مختارنامه ، مختار اگر مرد جنگ بود می توانست زبیریان را با عده اندک یاران شکست دهد به نظر شما در اخرین لحظه بی عرضه نبود؟ می توانست طی چند ماه محاصره لشکرش را بسازد و یا اینکه مخفیانه از قصر خود یا سفیری سخنور پیش ابراهیم اشتر بفرستد تا دوباره اتحاد این دو برقرار شود؟

اولا بر فیلم مختارنامه کارشناسان تاریخ ایرادات اساسی گرفته اند .
ثانیا شرایط آن‌زمان غیر از این اتفاق افتاده که در فیلم به نمایش گذاشته شده است.
ثالثا به شهادت تاریخ خود مختار خطاهای اساسی در برخی تصمیم‌گیریها داشت که باعث شد برخی دوستان نزدیک او مثل ابراهیم‌بن مالک اشتر از او جدا شود و در ضمن اورا شخصیت نظامی نمی‌دانند هرچند شجاع بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*