با سلامایا به دنیا امدن افراد ترنس سکشوال یعنی کسانی که به صورت مادرزادی از نظر جسمی ویژگی‌های هر دو جنس مذکر و مونث را دارند نقص در خلقت خداوند محسوب می‌شود؟

برخی آیات قرآن (۱)که اشاره به مذکر و مؤنث بودن انسان ها دارد، در ابتدا اشاره به خلقت اولیه انسان ها از دو جنس مذکر و مونث می نماید که خلقت اولیه این دو جنس به صورت مستقل بوده است و در ادامه حیات بشری، حقیقت هم غیر از این دو جنس نیست. اما ترنس ها یا دو جسنه ها جنسیت مستقلی ندارند که به عنوان «جنس سوم» لحاظ شوند و آنان در حقیقت یا به جنسیت مذکر (مرد) و با به جنسیت مونث (زن) گرایش دارند.بنابراین ترنس ها (دو جنسه) هم در آغاز خلقت اولیه، و هم در ادامه خلقت انسان ها، دارای جنسیت مستقل نبوده و نیستند. و مانند سایر دیگران از یک پدر و مادر آفریده شدند و در حقیقت در مشخصات ظاهری و ویژگی های روحی و روانی گرایش و تمایل به یکی از دو جنس اصلی مذکر و مونث دارند.این تصور که چون دو جنسه ها ترکیبی صفات و ویژگی هایی از دو جنس مرد و زن را در خود دارند پس جنس مستقلی به حساب می آیند. این تصور هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ پزشکی و علمی نادرست است. بلکه دو جنسه شدن در حقیقت نوعی اختلال جنسی و پزشکی است.
هر اختلالی نیز علتی مشخص دارد که بر اساس تأثیرات ژنتیکی، یا عوامل بیرونی به وجود می آیند. کار ما این است که این علت ها را کشف و از اختلال جلوگیری کنیم. این ساختار طبیعی خلقت است و نقص محسوب نمی شود. مانند آنکه در معرض پرتوهای رادیو اکتیو بودن منجر به اختلال و آسیب فیزیولوژیک می شود. این نقص در خلقت نیست؛ ما باید از این رویدادها جلوگیری کنیم.
البته احکام شرعی مربوط به ازدواج، محرمیت، تغییر جنیست ، مسال شرعی و … آنان در کتاب های روایی و فقهی به طور مفصل و مبسوط بحث شده است. (۲)
پاورقی:
(۱) حجرات/۱۳، قیامت.۳۹، نجم ۴۵ و … .
(۲) تحریراوسیله جلد۲، جواهرالکلام جلد ۳ و … .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*