ببینید ! در جامعه مسلمان هیچ اقلیتی جرات ترویج دین ک ندارد بلکه میلی ب این کار هم ندارند چون قصاوت مسلمانان آشکار است ! این مسلمانان هستند ک از آینده منافع خود نگران میشن ! از زادوولد عادی آن اقلیت هم نگرانند ! در کل مسلمانی ک برای خود ارزشی قاعل نیست چطور برای حقوق اقلیتی ارزشی میتواند قاعل باشد

جامعه ما یک جامعه نظام مند است که براساس قانون مدیریت می شود و برای اقلیت های دینی و مذهبی حق و حقوق قائل شده به نحوی که حتی در مناصب حکومتی مثل مجلس یا مشاغل دولتی سهیمند، و برای تبلیغ دین خود مشکلی هم ندارند .
اما اگر منظور شما از دین افکار الحادی مثل بهائیت، بابیگری و بت پرستی است مسلم است که در جامعه دینی ما جایگاهی برای تبلیغ و فعالیت ندارند اما تا کسی دین و عقیده خود را ابراز نکرده و اعتقاد او مزاحمتی برای کسی بوجود نیاورده و در اجتماع مسلمانان زندگی می کند از تمام حقوق شهروندی برخوردار است مثل یک مسلمان و قانون هم ازو بعنوان یک انسان و شهروند ایرانی حمایت می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*