جبرییل بر ادم سجده کرده پس مقام جبرییل از ادم کمتر است پس چگونه ادم در عالم طبیعت بود و جبرییل در عالم عقل ؟ موجودات عالم لاهوت چه موجوداتی هستند؟ ایا از رسول خدا هم مقام بالاتری دارند(موجودات عالم لاهوت)؟ قبل از این عالم عالمی دیگری بود و قبل از ان هم همینطور تا بینهایت الان سوالی که پیش میاد اینه که انسان حتی از تمام ان موجودات که در ان عالم ها بودند هم مقام بالاتری داشتند ایا موجودی در ان موجودات پیدا می شود که مقامی بالاتر از حضرت محمد داشته باشد؟

برترین مخلوق الهی و گل سر سبد کل مخلوقات هستی ، وجود مقدس حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله است.
تفکیک بین
( ( ویژگی های اولیه خلقت انسان ) )
و ( ( کمالات اکتسابی ناشی از عمل اختیاری ) ) .
توضیح :
الف) انسان از نظر ذاتی و در خلقت اولیه ، بر موجودات زمینی برتری دارد ؛ زیراموجودی هوشمند، خردورز و دارای ویژگی های ممتازی است که جمادات ،نباتات و حیوانات از آن بی بهره اند ؛ لیکن از ملایک برتر نیست ؛ زیرا آنان موجوداتی بالذات معصوم اند و به گونه ای آفریده شده اند که صرفاً مطیع اوامر الهی اند ؛ ولی انسان موجودی است که در او هم اطاعت راه دارد و هم نافرمانی . بنابراین چون آدمی ترکیبی از عواملی است که امکان نافرمانی خدا را فراهم می آورند، در مرتبه ای نازل تر از فرشتگان قرار می گیرد . از این روانسان بر همه مخلوقات برتری ندارد ؛ بلکه بر بسیاری از آفریدگان برتر است.
ب) از نظر عمل اختیاری ، آدمی می تواند با وجود بهترین شرایط کمال بخش ، راه انحطاط را در پیش گیرد – که در نتیجه از حیوانات نیزپست تر خواهد شد – و نیز می تواند با وجود همه زمینه ها و گرایش های شدید به سوی گناه ، در برابر خواسته ها و تمنیات نفسانی ، یوسف وارمقاومت نموده و با تمام وجود سر به فرمان پروردگار نهد و هوای نفس خویش را در بند کشد.
چنین کسی قطعاً از ملایک نیز برتر می شود ؛ زیرا آنان به سادگی و بدون مانع و رادع به عبادت می پردازند ؛ ولی انسان با هزاران مانع سخت و دشوار رو به رو می شود که قهرمانانه باید با همه آنها پیکار کند. بنابراین کسی که راه عبودیت محضه الهی را در پیش گیرد، مقامی برتر ازملایک خواهد یافت .
در تشخیص ارزش وجودی تفاوت ابزار و اهداف را باید مد نظر داشت . در مثال محسوس مادی مانند ارزش پول در مقابل ارزش انفاق در راه خدای متعال، یا ارزش یک لیوان آب و نجات یک انسان که نمیتوان گفت یک لیوان آب به ارزش یک انسان است در صورتی که عظمت آب برای بقا و حیات انسان قابل انکار یا ارزیابی نیست. و دیگر اینکه گاهی اموری بدون ابزار و مستقیم قابل حصول است. مانند ارتباط خدای متعال و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله بدون واسطه حضرت جبرئیل علیه السلام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*