سلام ، چرا مختار پسرش را پیش خودش نیاورد که مرام مردی بیاموزد که پسرش میگوید همه عمرم یک طرف همین دو ماه هم یک طرف و سوال دوم چرا مختار که میتواتست مادرش را پیش خودش نگه دازد همسرش را پیش خودش نگذاشت

همانطور که میدانید بسیاری از مسائل تاریخی برای ما روشن نیست و در کتب تاریخی ثبت نشده است. سوال شما هم از این دسته است. یعنی در واقع سوال از انگیزه افراد است (وقتی که در تاریخ سخنی از یک واقعه نبوده است، دیگر بحث از انگیزه نیز جای خود دارد) که دست یافتن به آن محال است.
اما از آنجا که فرزند مختار به علم و علم آموزی علاقۀ وافری داشت، نوشته اند که به دنبال همان علاقه خویش رفت و وقتی از ارشادات پدر استفاده کرد و از ماهیت قیام پدر آگاهی یافت، آن سخن را گفت.
در خصوص همسران مختار نیز گزارش های تاریخی تقریباً روشن و یکسان هستند؛ چرا که دو زن او پس از دستگیری به نزد مصعب آورده شدند و یکی از زنان او (عمره) به دستور مصعب کشته شد و ناریه آزاد گردید.
از عاقبت دختران مختار، نائله و حره خبری در منابع در دسترس نیست.
د رمورد مادر مختار هم نیز احتمال دارد که مادر مختار به دست نیروهای مصعب کشته شده باشد چون او نزد مختار بود . اگرچه جایی به صراحت به این مطلب اشاره نکرده است و شاید او پس از مختار زنده مانده است. اما این که چرا همسرانش را پیش خود نگاه نداشت نیز بحث از انگیزه هاست که دقیقاً مشخص نیست. گذشته از این که نیز منظور سوال دقیقاً مشخص نیست، چرا که همسران مختار تا زمانی که توسط سپاه آل زبیر دستگیر شدند در کوفه بودند و از مختار جدا نگردیدند، همانطور که مادر مختار نیز در کنار او بود.
منابع و مطالعه بیشتر:
کتاب «ماهیت قیام مختار»
کتاب « مروج الذهب»، ج3، ص107
کتاب «تاریخ طبری»، ج4، ص574

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*