سلام ادم و حوا درچه سنی بودند زمان خلقت؟ یعنی زمانی که خداوند ادم را افرید ادم درقالب مرد چندساله بود و همینطور حوا ،ایشون نیز درچه سنی افریده شدند؟!

بدیهی است پرسش از سن حضرت آدم(ع) – هنگام خلقتش از سوی خدای متعال – نمی‌تواند پرسش درستی به نظر آید؛ به دلیل آن‌که سن انسان از زمان تولد وی محاسبه می‌شود، منبعی هم به این موضوع اشاره نکرده و ما نیافتیم .
امام علی(ع) در خطبه اول نهج البلاغه،پیرامون چگونگی خلقت حضرت آدم می فرماید: «…آنگاه خداى سبحان ، از زمین درشتناک و از زمین هموار و نرم و از آنجا که زمین شیرین بود و از آنجا که شوره زار بود ، خاکى بر گرفت و به آب بشست تا یکدست و خالص گردید . پس نمناکش ساخت تا چسبنده شد و از آن پیکرى ساخت داراى اندامها و اعضا و مفاصل . و خشکش نمود تا خود را بگرفت چونان سفالینه . و تا مدتى معین و زمانى مشخص سختش گردانید . آنگاه از روح خود در آن بدمید . آن پیکر گلین که جان یافته بود ، از جاى برخاست که انسانى شده بود با ذهنى که در کارها به جولانش درآورد و با اندیشه اى که به آن در کارها تصرف کند و عضوهایى که چون ابزارهایى به کارشان گیرد و نیروى شناختى که میان حق و باطل فرق نهد و طعمها و بویها و رنگها و چیزها را دریابد . معجونى سرشته از رنگهاى گوناگون…». بنابراین طبق ایات قرآن کریم و این بیانات امیر مومنان امام علی(ع)، آدم ابوالبشر،به شکل همین انسانهای امروزی خلق شده بود. اما در مورد اینکه در زمان خلقت در چه سنی بوده اند باید عرض کنم: در مورد اینکه هنگام خلقت حضرت ادم وحوا در چه سنی بودند مطلبی نیافتیم ولی از ظاهر آیات و روایات مربوط به خلقت آن حضرت و نیز حضرت حوا میتوان فهمید که در سن کودک نبودند بلکه در سن انسان بالغ و قادر بر سخن گفتن و راه رفتن و خوردن و آشامیدن بوده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*