سلام.الاعلم فالاعلم یعنی چی؟

اگرمرجع تقلید ما در مسئله ای فتوا ندهدوبفرماید احتیاط واجب این است که فلان طور عمل شود،مقلد یاباید به این احتیاط واجب عمل کندیا دراین مسئله به فتوای مجتهد دیگری،با رعایت الاعلم فالاعلم عمل نماید ،یعنی مکلف باید برای خود مجتهدی را انتخاب کندکه هم رتبه بامرجع تقلید خوداز نظر علمی باشدودرصورتی که مجتهد مساوی یافت نشدبه مجتهد دیگری که از نظر علمی پائین تر از مرجع تقلید خودش واز سایرمجتهدان بالاتر است مراجعه کرده واز او تقلید نمایداصطلاحا به او مجتهد فالاعلم گفته می شود.توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی ج1مسئله 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*