سلام. ایا تاریخ اسلام که مسلمانان نوشته اند مستند است؟ چون همه را خودشان نوشته اند. منظورم کل تاریخ اسلام است. از پیامبر و زندگی و معجزاتشان تا اخر. ممنون

هر قومی تاریخ دارد و تاریخ هر قوم را خود آن قوم می نویسد نه بیگانه ها . وقتی نویسنده قابل اعتماد تاریخی را ثبت کرد مردم به آن تاریخ اعتماد می کنند و چون در میان مردم افرادی هستند که از تحریف تاریخ سود می برند برای همین ضوابطی برای تحقیق تاریخی در نظر گرفته شده است .
ما که مسلمان هستیم مطالب تاریخی را با این شرایط می پذیریم :
1- عدم مخالفت با قرآن،
2- عدم مخالفت با روایات صحیحی که از پیامبر و امامان معصوم رسیده است،
3- عدم مخالفت با اعتقادات مسلم اسلام اسلامی
4- معتبر بودن نویسنده به این معنا که او فردی شناخته شده و معروف به راستگویی باشد
5- معتبر بودن منبع و مأخذ
6-معتبر بودن راویان روایات تاریخی .
7- هماهنگی مطالب تاریخی با عقل و ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*