سلام.اینکه می خوانیم:یزید خامسا.درزیارت عاشورا.یزیددر مرتبه پنجم جهنم؛یزید بااین همه جنایت وایجادانحراف مرتبه پنجم هست؛پس دومرتبه دیگرمخصوص چه کسانی است؟دانشجوکارشناسی ارشدهستم،لطفابه طورمفصل بفرمایید

ببخشید مگر مسابقه یا تعیین رتبه و درجه است که پنجم را اینطور برداشت کردید؟
اهل بیت این الفاظ را همین گونه که هست به ما یاد داده اند .شاید به ترتیب حضور در صحنه‌های تاریخی و نوبت زندگی آنها بیان شده ، آیا یزید دست پرورده و میراث‌دار مکتب پدرش نبود که در آن مسیر گام گذاشت؟ چه کسانی این مسیر را ریل‌گذاری کردند تا یزید بر اساس آن حرکت کند گناه قبلی‌ها اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*