سلام و احترام اللهم انی اسْالک بحق محمد و ال محمد علیْک خدایا از تو درخواست مى کنم به حق محمد و ال محمد (ص) صل على محمد و ال محمد که درود فرستى بر محمد و ال محمد (ص) و اجْعل النور فی بصری و الْبصیره فی دینی و نور در چشم ظاهر من قرار دهى و بصیرت و معرفت در دینم و الْیقین فی قلْبی و الْاخْلاص فی عملی و یقین کامل در دل من و اخلاص در عمل من و السلامه فی نفْسی و السعه فی رزْقی و الشکْر لک ابدا ما ابْقیْتنی و سلامتى در شخص من و وسعت در رزق من عطا فرمایى و به سپاسگزارى تو باشم مادامى که مرا باقى دارى. خط اول دعا( از تعقیبات نماز صبح) می گوید که پیامبر(ص) و خاندان مطهر ایشان، حقی بر خدا دارند، این حق چیست؟

دوگونه پاسخ به مطلب فوق داده شده است:
یکی: اینکه هر چند در کتب قدیمی عین عبارات دعا وارد شده ولی بخاطر برخی اشکالات ادبی اصل دعا اینگونه باید باشد:
«اللهم انی اسئلک بحق محمد و ال محمد ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تجعل النور فی بصری والبصیرة فی دینی …..» که در این صورت دیگر ائمه، حقی بر خدا ندارند.
دیگری: بعضی نیز معتقدند همان تعبیر دعای موجود قابل توجیه است به این صورت که برای ائمه نسبت به خداوند حق شفاعت نسبت به مومنین و استجابت دعای شان قرار داده شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*