لطفأعلمای عصرقاجار برجسته درفقه واصول ومهمترین کتابهای دراین زمینه درآن دوران بیان بفرمایید؟

بهتر است به این دو کتاب نگاهی بیندازیدکتاب نقش سیاسی علمای شیعه در عصر قاجار به قلم امیرحسین خالقی نژاد از سوی مؤسسه بوستان کتاب و کتاب «علمای عهد ناصرالدین شاه قاجار» اثرمحمد حسن خان اعتماد السلطنه توسط موسسه کتاب شناسی شیعه چاپ شده است. لطفا به این کتابها مراجعه کنید . ودر پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی این مقاله را مطالعه نمایید : تحول فرهنگ سیاسی علمای شیعه از دوره قاجار تا پهلوی نوشته: کرمی محمدتقی, مهدیار میثم, جعفری کافی آباد صابر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*