من جوابم رو کامل نگرفتماینکه قبر حضرت نوح در نجفه و کشتی در مسجد کوفه فرود آمده در روایات اومده آیا این روایات صحیح اند؟

کشف کشتی نوح در کوه های آرارات و لوح سنگی ای که نام پنج تن بر آن حک شده بوده در نزدیکی آن، مربوط به سالهای اخیر است و از گذشته در مورد محل جودیّ در کتب تفسیر با استناد به بعضی روایات و نظر مفسران اولیه، احتمال هایی داده شده که بسیاری آن را همین آرارات فعلی در ترکیه دانسته اند(1) و بعضی آن را کوهی نزدیک نجف شمرده اند.(2)این که در مسجد کوفه با استناد به روایات غیر قطعی ای که وجود دارد، نقطه ای به عنوان جایگاه فرود کشتی نوح معین شده باشد، گر چه امروز معلوم شده که جودی در کوفه و نجف نیست، ایرادی ندارد و زیارت کننده را به یاد جریان نوج و بی پناهی سرنشینان این کشتی و دفاع خدا از آنان می اندازد و سبب تنبه است .روایات قطعی نیست، و قابل خدشه است.

پی نوشت ها:
1. انوار درخشان، تهران، لطفی، 1404ق، ج 8، ص412؛ ترجمه رهنما، ج 2، ص 209 ؛ تفسیر آسان، ج 7، ص 281 و …
2. سید عبد الحسین طیب، أطیب البیان، تهران، اسلام، 1378ق، ج 7، ص54.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*