همانطور که زن موظف است نیاز های جنسی شوهرش را برطرف کند، ایا مرد هم موظف است؟

قانون درباره وظایف زناشویی و هم‌بستری مرد، نسبت به زن ساکت است و به عبارت حسن معاشرت اکتفا کرده است. اما فقها در دو قسمت؛ به این بحث پرداخته‌اند:
1. حق زن بر شوهر این است که اگر زن باکره است، پس از عروسی، ‌هفت شب را نزد او بماند و اگر ثبیه باشد سه شب و پس از آن اگر دارای یک زن است،‌ باید هر چهار شب یک شب نزد او بماند و سه شب دیگر آزاد است و هر گاه دارای چند زن است، باید نزد هر یک شبی را از چهار شب بگذراند.
2. نزدیکی جنسی: شوهر مکلف است، هر چهار ماه یک بار با زن خود نزدیکی جنسی نماید و این از حقوق زن محسوب می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*