و یعنی نماز مقدم بر انسانیت با وجود اینکه نمازگذاران زیادی هستند که انسانیت را قبول ندارند

دوست گرامی. انسانیتی که در محاورات عرفی گفته می شود عبارت است از مهرورزی با دیگران و نوع دوستی و کمک به فقرا و مانند آن. این صفت اگر چه فضیلت مهم اخلاقی و از ارزش های اسلامی است، ولی با عبادت و بندگی خدا که ارتباط روحی با خداوند عالم است به لحاظ ارزشی برابر نیست. در میان ارزش های دینی عبادت و بندگی برترین ارزش است اما به این معنا نیست که کسی که بنده خدا است از کمک رسانی به خلق خدا غافل باشد و آنرا کافی بداند بلکه انسان علاوه بر عرصه بندگی در عرصه های خدمت به خلق نیز به رشد و کمال اخلاقی می رسد و این عرصه برای تکامل انسان کاملا ضروری است. موفق باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*