چرا حضرت علی اجازه تقسیم غنایم را در جنگ جمل نمیدادند؟

در جنگ جمل ، دو طرف جنگ مسلمان بودند و در اینگونه جنگ غنایمی نیست مگر آنچه که همراه خود آن مسلمان یاغی باشد و کشته شود . جنگ با مسلمان مانند جنگ با کافر نیست . در شرایع دو جلدی ، ج اول ، ص 337 و جواهر الکلام 43 جلدی ج 21 ص 334 حکم جنگ مسلمان با مسلمان آمده است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*