چرا حضرت یوسف بعد از اینکه عزیز مصر شد یه پیک نفرستاد تا به خانواده‌ش خبر بده که زندست؟ یا بهشون اطلاع بده که کجاست؟

حضرت یوسف (ع) پیامبر خداست و مورد امتحان و ابتلای الهی است لذا آنچه به آن مامور است را انجام می دهد چنانچه او چندین سال بی گناه در زندان ماند تا بداند باید تمام امورات خود را با مدیریت الهی انجام دهد، تا بتواند امر خطیر هدایت مردمان را بعهده بگیرد. پدر او حضرت یعقوب(ع) نیز چنین است باید صبر کند تا زمان قحطی برسد و امور به آن صورت که خداوند طراحی نموده پیش برود ودر حال بیم و امید مردم سرزمین خود را نیز هدایت و راهنمایی کند تا روز دیدار آنها در روز مشخص رقم بخورد و در این مدت هم حقانیت یوسف(ع) در بارگاه عزیز مصر بطور طبیعی آشکار شود، مردم مصر آمادگی پذیرش مدیریت آن پیامبر بزرگ را کسب کنند و برادران او هم متنبه گردند تا گذشته نادرست خود رابا عذرخواهی از پدر و توبه از درگاه الهی اصلاح کنند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*