Tag Archives: آداب علم آموزی و هنر معلمی

طبق فرمایشات امام خامنه ای در ۱۹ اردیبهشت۸۶ یک جوان باید معلم اخلاق در خانواده باشدحال اگر خانواده چندان زیاد به بعضی مسایل تقید ندارند و حتی جلوی فرزند خود را می گیرند تکلیف فرزند چیست؟

آداب علم آموزی و هنر معلمی

Read More »