Tag Archives: آیا معاویه کاتب وحی بود ؟

با سلام شما گفته بودید معاویه به دروغ میگفته که کاتب وحی بوده و گفتید به برخی هم میگفت به کسانی که باور نمیکردند به دروغ بگویند که معاویه کاتب نامه های پیامبر بوده ولی این که معاویه کاتب نامه های پیامبر بوده در چندین حدیث امده حتی یک روایت خیلی معروف هست که اگر میخواهید برایتان میگذارم که پیامبر می فرستد دنبال معاویه تا بیاید و برایشان نامه بنویسد ولی معاویه از فرط شکم چرانی قبول نمیکند برود برای همین پیامبر معاویه را نفرین میکند که شکمش هیچگاه سیر نشود اگر راجب این روایت سرچ کنید برایتان کی اورد اگر هم خواستید برایتان میگذارمش پس اگر این که معاویه کاتب نامه های رسول بوده دروغ است پس چرا چنین روایت معروفی در کتاب های شیعه و سنی وجود دارد؟؟؟؟ توضیح دهید( من فقط درباره نوشتن نامه های رسول توسط معاویه سخن میگویم چون میدانم ان ملعون کاتب وحی نبوده فقط میخواهم بدانم چرا روایت معروفی هست که او کاتب نامه بوده برای رسول و اینکه چرا رسول خدا چنین درخواستی از او میکرده ؟؟)

آیا معاویه کاتب وحی بود ؟

Read More »