Tag Archives: امامزاده چهل اختران قم موسی مبرقع(پوشیه زن)

سلام در روایتی از اصول کافی، جناب موسی مبرقع، فرد خوش اوازه و سالمی معرفی نگشته است !!! حقیقت ماجرا در مورد موسی مبرقع، مدفون در شهر قم چیست؟

امامزاده چهل اختران قم موسی مبرقع(پوشیه زن)

Read More »