Tag Archives: انواع و تعریف تقیه

۱:منظورازتقیه مداراتی چیست؟وچه فرقی باتقیه خوف واضطراردارد؟ایادرهردوحال بایدتقیه رعایت شود؟(رهبری)

انواع و تعریف تقیه

Read More »