Tag Archives: ایه۳۰سوره بقره

ایه۳۰سوره بقره چه چیزی در وجود انسان است که در وجود ملایک نیست که حقایق اسما الهی را انسان می فهمد ولی ملایک قدرت درک ان را ندارند؟

ایه۳۰سوره بقره

Read More »