Tag Archives: تعداد افراد کشتی حضرت نوح

چند نفر از طوفان حضرت نوح نجات یافتند چون باید تعدادی میبودند تا بعد از طوفان زاد و ولد کنند و جوامع بشری را بسازند اگر میشود توضیح دهید

تعداد افراد کشتی حضرت نوح

Read More »