Tag Archives: تغییرات بعد از ظهور -حوادث بعد از ظهور

جامعه جهانی بعد از ظهور چه وضعیتی خواهد داشت؟ ایا به دوران افول می رود؟ و اینکه همیشه انسان های فاجر بوده اند در هنگام ظهور انان چه می شوند و ایا باز ظهور دارند؟

تغییرات بعد از ظهور -حوادث بعد از ظهور

Read More »