Tag Archives: تفاوت های زنا با صیغه

آیا فرق زنا و صیغه در یک جمله خوندن و یک مهریه مشخص هست ؟ به همین سادگی، اگر حالا بحث زور و اجبار ی که میشود در زنا کنار بگزاریم تفاوت بارز دیگری هم دارد؟؟

تفاوت های زنا با صیغه

Read More »