Tag Archives: توحید فلاسفه یونان

آیا فلاسفه یونان مانند افلاطون و ارسطو و سقراط موحد بوده اند؟ استاد منطق ما درباره ارسطو لقب رحمت الله علیه به کار برد و ایشان را موحد و خداوندگار منطق نامید یا در همین ایران خودمان مزدک و‌ مانی پیامبر بوده اند؟

توحید فلاسفه یونان

Read More »