Tag Archives: حق تمکین

می گویند که زن باید تمکین کند ولی وقتی داشتم سوالات را نگاه می کردم، یکی از جواب هایی که داده بودید این بود که اگر خسته بودید یا حوصله ی رابطه را نداشتید به همسرتان بگویید.(داشتید به سوال زنی جواب می دادید که از شدت خستگی نمی خواست تمکین کند) این در تضاد نیست که بگویید که باید زن خود را تسلیم کند؟ با توجه به اینکه گفتید که می تواند بگوید که و درخواست کند که زمان دیگری باشد.

حق تمکین

Read More »