Tag Archives: ذبیح

سلام علیکم بسیارسپاسگزارم ازلطف شمامطالب بسیارراهگشاست.اما درصورت امکان ازطریق تاثی به سن این بزرگواران وتفاوت سنی میان پدر ودو برادروحوادث واتفاقات متناسب باانها نیزبادلایل یهود ورد آنها رابا تاثی به تورات ومدارک ایشان بفرمایید.خداوند علیم رهگشایتان باشد.باتشکر و قدردانی

ذبیح

Read More »