Tag Archives: رجعت در زمان ظهور – دجال

سلامگفته شده که امام زمان بعد از ظهور تعدادی از مردم را زنده می کند. ایا دجال هم جزو همین زنده شدگان است. در برخی روایات امده که دجال را برای محاکمه به دلیل اسیب شدیدی که به دین خدا وارد کرده و البته جنایاتش محاکمه می کند. ایا روایات مربوط به زنده شدن دجال توسط امام سندیت دارند؟

رجعت در زمان ظهور - دجال

Read More »