Tag Archives: روش تحصیل حضور قلب در نماز

به نام خداوند بخشنده، با وجود تمرین زیاد گاهی در لحاظاتی از نماز نمیتوانیم معنی ذکری را به یاد بیاوریم یا با خلوص و حضور قلب واقعی بگوییم،در این مواقع چند بار ذکر را تکرار میکنیم و به خود فشار می اوریم تا با حضور قلب بگوییم این حالت ادبار از نماز را مخصوصا وقت خستگی به وجود می اورد. گاهی هم تمام نماز را بی تکرار و سختی با حضور قلب نسبتا زیادی میخوانیم همین باعث میشود دلمان نیاید و فشار بیاوریم که تک تک نمازها با حضورقلب باشد.ایا این درست است؟

روش تحصیل حضور قلب در نماز

Read More »