Tag Archives: فعالیت در جامعه باسم اقلیت دینی یا الحادی

ببینید ! در جامعه مسلمان هیچ اقلیتی جرات ترویج دین ک ندارد بلکه میلی ب این کار هم ندارند چون قصاوت مسلمانان آشکار است ! این مسلمانان هستند ک از آینده منافع خود نگران میشن ! از زادوولد عادی آن اقلیت هم نگرانند ! در کل مسلمانی ک برای خود ارزشی قاعل نیست چطور برای حقوق اقلیتی ارزشی میتواند قاعل باشد

فعالیت در جامعه باسم اقلیت دینی یا الحادی

Read More »