Tag Archives: قاتلان زناکار

با توجه به مطلبی که دریکی از سخرانی ها شنیده ام که کسانی که ائمه را به شهادت رسانده اند زنا زاده می باشند آیا این مورد صحت دارد؟

قاتلان زناکار

Read More »