Tag Archives: معرفی کتاب آفات زبان

سلام لطفا کتابی به من معرفی کنید که مرا در رابطه مراقبت از گناه زبان حفظ کندخدا خیرتان بدهد خیلی سعی میکنم زبانم را مراقبت کنم ولی در مورد آن اطرافیان که ظلم آشکار داشته باشند، مراقبتم از زبان( که بد گویی نکنم) کافی نیست

معرفی کتاب آفات زبان

Read More »