Tag Archives: پیامبر(ص) و به همراه بردن همسر در سفر

ایا اینکه حضرت محمد در هر سفری که میرفتند یکی از زنانشان را با خود میبردند درست است؟ حتی نقل شده هر دفعه قبل از سفر میان زنانشان قرعه میکشید و یکی را برای سفر انتخاب میکردند ایا این درست است؟؟ یا دشمنان برای تخریب حضرت این حرف ها را ساختن اگر میشود در اسن باره توضیح دهید

پیامبر(ص) و به همراه بردن همسر در سفر

Read More »